Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic

De stichting heeft als doel om het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God te doen horen aan mensen die de Here Jezus nog niet kennen of ter vermeerdering van kennis aan mensen die Hem wel kennen. De stichting wil dit doel bereiken door:

  • het houden van evangelisatiebijeenkomsten en bijbel-studies,
  • verspreiding van evangelisch foldermateriaal en bijbels,
  • het uitdragen en uitleggen van de rijkdom van de liefde van Jezus Christus,
  • het doen onderkennen en uitleggen van de tekenen der tijden, en de komst van onze Here Jezus Christus, als troost voor de Gemeente,  (1Thessalonisenzen 4 vers 13 t/m 18).
  • het samenwerken met andere groeperingen / organisaties die deze artikelen van harte onderschrijven.

De Stichting wil bij haar handelen uitgaan van de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God, en aanvaarden daarom Gods Woord als enige en volkomen waarheid.

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.